CONEIX EL NOSTRE PLA VACUNAL!

Per garantir una correcta immunitat, només es vacunaran els animals en bon estat general de salut i convenientment desparasitats.

El personal de L'Illa Veterinària recomana el següent pla vacunal:

Es recomana vacunar al cadell en front la Parvovirosi a les 6 setmanes ja que vivim en una zona d'alt risc. A les dues setmanes s'aplica la vacuna trivalent (Brom, Hepatitis contagiosa i Leptospirosis) i 3-4 setmanes després el recordatori d'aquestes dues (vacuna polivalent). La immunitat s'obté a les dues setmanes de finalitzar la primovacunació. Després només serà necessari revacunar un cop l'any per mantenir l'estat immunitari correcte.

Segons l'edat d'ini de la vacunació i la manera de vida del gos, el pla vacunal pot variar.

A partir del 6 mesos s'inicia la vacunació en front la Ràbia i la Leishmaniosi.

La vacuna de la Ràbia consisteix en una única dosi i revacunació anual. Existeix la possibilitat d'aplicar-la conjuntament amb la vacuna polivalent.

La vacuna de la Leishmaniosi s'aplica després de la realització d'un test per descartar la malaltia. El primer any s'inoculen 3 dosis separades entre elles 3 setmanes. Després es realitza una revacunació anual. La immunitat complerta s'adquireix 4 setmanes després de la primovacunació.

Existeix una vacuna en front a la Tos de les Gosseres. Aquesta vacuna és molt recomanable per aquells gossos que hagin de conviure en algun moment en una col·lectivitat de gossos, com per exemple una guarderia. La primovacunació consisteix en 2 dosis separades 2-3 setmanes entre elles. Després es revacuna anualment o una setmana abans del contacte amb una col·lectivitat canina.

S’aconsella iniciar la vacunació als 2 mesos de vida. A aquesta edat s’inocula la vacuna triple vírica, la qual immunitza en front la Rinotraqueitis infecciosa, Calicivirus i Panleucopènia. La vacuna que posem al nostre centre també inclou la Clamidiosi, ja que vivim en una zona d’alt risc.   

A les 2 setmanes es recomana  vacunar en front la Leucèmia, sobretot a aquells animals que surtin al carrer, ja que es tracta d’una malaltia altament contagiosa. Si el gat ha pogut estar exposat al virus de la Leucèmia, s’aconsella la realització d’un test per detectar la presència o no de la malaltia, ja que si el resultat és positiu la vacunació no serà eficaç. 

Quatre setmanes després s’inocula la vacuna pentavalent, que és el recordatori de les 2 vacunes anteriors. L’inici de la immunitat s’obté 2 setmanes després de finalitzar la primovacunació. Després només caldrà una revacunació anual per mantenir l’estat immunitari adequat.

Segons l’edat d’inici de la vacunació i la manera de vida del gos, al pla vacunal pot variar.